Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020

Gösterim: 1417

Resmî Gazete Tarih: 20 Şubat 2020 PERŞEMBE Sayı: 31045

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANÜ-SPAR): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal içerme, sosyal sorun ve insani gelişme hedefleri kapsamına giren ve sosyal güvenlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım ve eğitim gibi konuları içeren sosyal politika, sosyal refah ve kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gelir dağılımı ve yoksulluk, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet, sosyal hizmet, sağlık, çevre, eğitim ve barınma gibi sosyal politika alanındaki sosyal sorunlara ilişkin araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek.

b) Sosyal politika alanına giren konularda Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak.

c) Sosyal politika uygulama ve araştırma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Sosyal politika alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak; bu kurum ve kuruluşların çalışmalarına talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak, inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkez tarafından yapılan araştırmaları, uluslararası bilimsel standartlara uygun yayınlara dönüştürmek ve ulusal/uluslararası yayın organlarında çalışmalar yayınlamak.

e) Sosyal sorunların çözümünde kamuoyu oluşmasına yardımcı olacak bülten, broşür, kitap ve eğitim materyalleri hazırlamak, görsel yayın organlarında Merkezin faaliyet alanı ile ilgili programlara katılmak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek.

g) Sosyal politika alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim dallarında görevli, Üniversitede çalışan aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c)                Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanında araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanları bakımından Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversitede görevli öğretim elemanları ile diğer kamu kurumları veya özel sektör kuruluşları temsilcileri, kişiler ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt dışındaki uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde bulunarak katkı sağlamak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.